Kralj šnopsa

Iščemo kralja šnopsa - tekmovalna pravilasreda, 10.01.2018

avtor: Pomurje.si
Pravila Vestnikovega turnirja v šnopsu
Organizator
Podjetje za informiranje Murska Sobota, d.o.o., časopisno-založniško podjetje, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa direktor marketinga Miha Klančar, matična št 5049512000, ID za DDV SI91942608. 

Pogoji sodelovanja
Na Vestnikovem turnirju v šnopsu (v nadaljevanju turnir) lahko kot udeleženci sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo pravila nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in v z organizatorjem povezanih družbah (po določilih 527. člena ZGD), njihovi ožji družinski člani in člani njihovih gospodinjstev. 

Čas in potek turnirja


Predtekmovanja bodo: 

12.1.2018 v gostilni Anja v Puconcih

19.1.2018 v gostilni Jaklin v Črenšovcih

26.1.2018 v Casinu AS v Radencih

2.2.2018 v gostilni Bistro Petek v Kuzmi

9.2.2018 v gostilni Tuš Kocet v Lendavi

16.2.2018 v gostilni Mencigar v Krajni 

23.2.2018 v gostilni Zvezda v Beltincih

Finale bo:

9.3.2018 v Hotelu Zvezda Murska Sobota

Prijave: 


Prijave na turnir se sprejemajo na dan tekmovanja od 17.30 ure naprej. Tekmovanje se začne ob 18. uri. 

Vsak igralec dobi ob prijavi zaporedno številko. To številko hrani do konca turnirja, kajti pari dvobojev turnirja se bodo žrebali s prav to številko. Na listek, kjer se vodi rezultat, je treba obvezno vpisati zaporedno številko igralca in priimek. Listek prinese zmagovalec dvoboja skupaj s kartami do vodstva tekmovanja. Poraženec vzame karte, kemični svinčnik in blok. 

Igra se na dve dobljeni igri do sedme točke. Igralec, ki zmaga dve igri, je zmagovalec. Igralec, ki v žrebanju izžreba 0, če je neparno število tekmovalcev, naslednjič vedno žreba 1. V finalno tekmovanje se uvrstijo igralci, ko je v bobnu za žrebanje 9 listkov z imeni tekmovalcev ali manj. 

Prijavnina: 

8 evrov (z DDV), za kar vsak igralec prejme komplet kart, kemični svinčnik, blok in večerjo. 

Nagrade: 
Predtekmovanja:  

1. mesto: Prvouvrščeni na predtekmovanju prejme darilni bon v vrednosti 160 evrov. 
Finale:

1. mesto: praktična nagrada – v vrednosti 1000 evrov, 
2. mesto: praktična nagrada v vrednosti 600, 
3. mesto: praktična nagrada v vrednosti 300
4. mesto: praktična nagrada v vrednosti 100 evrov. 

Pravila tekmovanja Vestnikovega turnirja v šnopsu: 
Šnops je igra s kartami, ki se igra v dvoje z 20 kartami. Cilj je doseči 66 točk oziroma dobiti zadnji vzetek. Ne razdeli se vseh 20 kart, temveč 5 kart vsakemu igralcu. Ostanek je talon. Ena karta talona se odprta položi počez pod talon. Ta karta prikazuje adut.

Delivec najprej ponudi karte nasprotniku za privzdig kupa in jih nato razdeli. Igrati začne igralec, ki ni delil kart. Drugi potem igra na karto, ki jo je vrgel prvi. Igralec, ki dobi vzetek, vzame vrženi karti, nato pa vzame vrhnjo karto iz talona. Potem počaka, da tudi nasprotnik vzame karto iz talona in zatem vrže eno karto. Igralca lahko mečeta poljubne karte, nujnost vzetka in aduta veljata šele, ko v talonu zmanjka kart ali ko je zaprto.

Višja karta premaga nižjo. Če sta karti enakovredni, zmaga tista, ki je padla prej, razen, če je druga karta adut. Adut premaga vse karte, ki niso adut in adute, ki imajo nižjo vrednost.

Zmaga tisti, ki prvi zbere 66 točk ali naredi zadnji vzetek. Upoštevajo se dobljeni vzetki. Poleg točk kart se lahko dodajo tudi napovedane kombinacije, in sicer tako imenovani par, ki je sestavljen iz dame in kralja iste barve. En par šteje 20 točk ali 40 točk, če je barva adut. Vsaka napoved igre (20 ali 40 točk) mora biti odigrana z dvema ustreznima kartama, drugače napoved ne velja.

Talon lahko zapre samo igralec, ki je na potezi. 

Če igralec ne doseže 66 točk, zmaga drugi igralec, in sicer dobi:

3 točke, če drugi igralec nima vzetka,
2 točki, če ima drugi igralec vzetek, ki je vreden 32 točk kart ali manj, 
1 točko, če ima drugi igralec vzetek, ki je vreden od 33 do 65 točk kart.

Točke partije:

0 točk kart = 3 točke

32 točk kart ali manj = 2 točki

33 do 65 točk kart = 1 točka

Obvezno je privzdigniti karte. 

Pred začetkom vsake igre oba igralca iz kupa 20 kart privzdigneta po eno karto. Igro z mešanjem kart začne tisti, ki privzdigne višjo karto. Dovoljeno je normalno mešanje kart. Posamezno mešanje kart ne sme trajati več kot 1 minuto. Zapiranje in menjava aduta pod talonom sta dovoljena do zadnje karte v talonu (zadnja karta se lahko menja in zadnja karta se lahko zapira). 

Svoje vzetke/štihe lahko vsak igralec vsak čas (neomejeno) pregleduje in prešteva. Igralec ni dolžan nasprotniku kazati svojih vzetkov/štihov.

Igralca, ki bo namerno goljufal ali provociral, se nekorektno obnašal, se diskvalificira in odstrani s tekmovanja. Nasprotnik pri tem piše dve točki za zmago z rezultatom 7 : 0 in 7 : 0. 

Davčne obveznosti

Organizator je dolžan ob izročitvi, ki se šteje za dan izplačila nagrade, v skladu z Zakonom o dohodnini obračunati in plačati davčni odtegljaj ter obračun davčnega odtegljaja predložiti davčnemu organu. Nagrajenec kot zavezanec za dohodnino je dolžan ob izročitvi nagrade pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko. 

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec oziroma njegov pooblaščenec (ki predloži pisno pooblastilo) dolžan izpolniti Izjavo o prevzemu nagrade in/ali podpisati pogodbo.

Organizator skupaj s posameznim podeljevalcem nagrade izpolni obveznost izročitve nagrade - nagrado izroči nagrajencu. 

Obveščanje in prevzem nagrade

Nagrajenec je udeleženec predtekmovanj in finala Vestnikovega turnirja v šnopsu, ki je zasedel določeno zmagovalno mesto (mesta definirana v 4. členu pravil). Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje od nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti ob koncu tekmovanja, v primeru, da podatkov ne da na samem tekmovanju, ima čas za dostavo podatkov 7 (sedem) delovnih dni od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede, katere podatke organizator potrebuje. Če podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni na samem dogodku. Organizator bo nagrajenca v primeru, da nagrade ne prevzame na samem dogodku, ustrezno obvestil, kje, kdaj in kako lahko prevzame nagrado. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletnih straneh www.vestnik.si/snopsanje.  

Zaradi narave nagrade se prejemnik nagrade lahko nagradi pisno odpove isti dan, ko prejme obvestilo, in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo javno objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja na spletnih straneh www.vestnik.si, www.vestnik.si/snopsanje in se s sodelovanjem na turnirju strinjajo z javno objavo svojih prej navedenih osebnih podatkov. Vse specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

Organizator, soorganizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo organizatorju nagradne igre zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov,
  
Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov

Udeleženec s potrditvijo teh splošnih pogojev

dovoljuje objavo svojih posredovanih osebnih podatkov na vseh spletnih straneh, v vseh spletnih publikacijah, in tiskanih publikacijah organizatorja in z organizatorjem povezanih oseb po 527. členu ZGD-1. 

Udeleženec se s potrditvijo teh splošnih pogojev strinja in dovoli organizatorju in z njim povezanim pravnim osebam (po 527. členu ZGD-1), da kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, obdeluje njegove osebne podatke, za namen raziskave trga in za obveščanje o marketinških akcijah za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. Dovoljuje, da se podatki obdelujejo vse dokler organizator ali z njim povezane osebe (po 527. členu ZGD-1), izdajajo 
publikacije (revije, dnevnike, tednike,...) tiskane ali elektronske (spletne časopise).

Za namene obveščanja udeleženec dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, npr. telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe in potrebe svojih in z njim povezanih pravnih oseb po 572. členu ZGD-1, vse do preklica privolitve oziroma do takrat, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu.  

Udeleženec s potrditvijo teh spošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen z dejstvom, da je obdelava osebnih podatkov otroka zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če in kolikor takšno privolitev da ali odobri nosilec starševske odgovornosti za otroka. Organizator si ob upoštevanju razpolo
žljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev, lahko pa v takšnem primeru tudi brez preverbe zavrne udeležbo v turnirju.

Če udeleženec turnirja (ali njegov zakoniti zastopnik) ne želi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo kot opisano v predhodnih odstavkih je upravičen, da od organizatorja zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s udeležncem, t.j. osebo na katerega se nanašajo osebni podatki. Ima pravico do ugovora obdelave in pravice do prenosljivosti podatkov. Takšno zahtevo lahko kadarkoli pošlje pisno na naslov organizatorja Podjetje za informiranje Murska Sobota, d.o.o., časopisno-založniško podjetje, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota. Organizator bo najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema preklica soglasja preprečil obdelavo osebnih podatkov udeleženca in ga v nadaljnjih 5 dneh o tem tudi obvestiti. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije organizator. 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na Podjetje za informiranje Murska Sobota, d.o.o., časopisno-založniško podjetje, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. 

Organizator hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način:

fizična dokumentacija v povezavi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre 30 dni po zaključku turnirja oziroma dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali; 
in/ali elektronsko bazo sodelujočih v turnirju bo organizator igre hranil dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbirali; 
dokumentacija v povezavi z izvajanjem spletnega dela turnirja, pa tudi druga dokumentacija, ki se nanaša na tehnično izvedbo, se hrani v prostorih oz. na strežnikih ponudnika storitev,
dokumentacija v povezavi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov in veljavno davčno zakonodajo; 
po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči skladno z zakonodajo.

Drugi pogoji turnirja

V primeru nepredvidenih okoliščin in/ali okoliščin, na katere organizator ne moreta vplivati (višja sila), lahko brez predhodnega obvestila začasno prekineta, odpovesta ali končata turnir. O odpovedi oziroma končanju turnirja mora organizator prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s turnirjem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Organizator
in soorganizator si pridržujeta pravico do dopolnitve in spremembe teh pravil in pogojev turnirja, ki bodo objavljeni na spletnih straneh www.vestnik.si/snopsanje.

Sodelujoči pri turnirju so seznanjeni z njenimi pravili in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Šteje se, da s sodelovanjem udeleženci privolijo v pravila turnirja. Ob kakršnemkoli sporu ali nejasnosti štejejo ta pravila nagradne igre za prevladujoča glede na vse druge objave v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Pravila začnejo veljati in se uporabljati z dnem objave na spletni strani, to je 29.12.2017. 

10. Spremembe pravil in pogojev nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ali kakorkoli pred začetkom turnirja, med njenim trajanjem ali po njej iz utemeljenih razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrneta pravico do sodelovanja v nagradni igri posameznemu sodelujočemu ali spremenita pravila in pogoje nagradne igre. Med utemeljene razloge se šteje zlasti namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali neresničnih podatkov oziroma zavajanje organizatorja. Če se izkaže, da je sodelujoči dal lažne osebne podatke, se nagrada ne podeli. Če organizator sodelujočemu zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri v skladu s predhodno navedenimi utemeljenimi razlogi, ima pravico sodelujočega bremeniti za vse stroške, ki so nastali v zvezi s sodelovanjem na turnirju, in za vrednost nagrade, poleg tega pa je sodelujoči odgovoren za vso drugo morebitno škodo, ki nastane zaradi neupravičenega sodelovanja v tej nagradni igri. 

Podjetje za informiranje, d.o.o
Direktor marketinga
Miha Klančar
oglasno sporočilo
Ocena
Ocena
Komentiraj
Ni komentarjev.
Zadnja priložnost za uvrstitev v finale - Kartači, ki so svoje znanje in srečo... » več
Na Krajni rekordno število kartačev - Šesto predtekmovanje na ravenskem so kart... » več
Kralj šnopsa v Lendavi: zmagal Jožef Gjerek - Peto predtekmovanje za letošnjeg... » več
Zmagal v sošolkini gostilni - Četrto predtekmovanje v kartanju šnopsa je bilo n... » več
Šnopsanje tudi na desnem bregu Mure - Na tretjem predtekmovanju v šnopsanju na d... » več
E-NOVICE
Prijavite se na pomurske elektronske novice.
POŠLJI
VESTNIK
NAJBOLJE OCENJENO
Zamenjava v vrhu SV: Pomurec Alan Geder nov načelnik generalštaba Vlada je na predlog ministrice za obrambo Andreja Katič raz... » več
Sočič in Farkaš na vrhu strelske lige za kadete V Kidričevem je bil šesti, zadnji krog strelske državne l... » več
NAJBOLJ KOMENTIRANO
Zamenjava v vrhu SV: Pomurec Alan Geder nov načelnik generalštaba Vlada je na predlog ministrice za obrambo Andreja Katič raz... » več